Γ κ α λ ε ρ ί

«Η μπύρα φτιάχτηκε από τον άνθρωπο, και το κρασί από τον Θεό»

-Martin Luther